Over Drs. Theo Drijvers

Na mijn propedeuse Bouwkunde en de studie Sociale en Bedrijfspsychologie werd ik stafdocent op de Hogeschool der Kunsten in Arnhem, studierichting Docent Drama. Ik gaf les, begeleidde studenten, had veel beleidstaken en zat in het MT. Ik was ook voorzitter van de Centrale Medezeggenschapsraad; die rol leerde me veel over beleidsvorming, belangen, conflicten en krachtenvelden.

Ik nam ontslag en na een periode als zelfstandige werd ik traineradviseur en coach bij Bureau Zuidema. Ik werd gecertificeerd voor Invloedtrainingen en andere methodieken bv. m.b.t. Emotionele Intelligentie en Leiderschap. Ik vond het betekenisvol om trainees te ontwikkelen in effectief gedrag waardoor zij ook beter kunnen handelen vanuit hun waarden en in hun context. Ik kijk er tevreden op terug.

Onlangs ging ik met pensioen, en nu ben ik bezig, nieuwe balans en invulling te creëeren, met alle expertise, wijsheid en organisatie-kennis die ik heb opgedaan. Het gaat mij altijd om de wisselwerking tussen het individu en diens omgeving andere mensen en rollen, organisatiecultuur en dynamiek, structuur en proces. De continue uitdaging voor ieder van ons om telkens weer betekenis te geven en veerkracht te tonen.

Dit jaar deed ik de NIP-opleiding “Vitale men-sen in vitale organisaties”, die alles te maken heeft met bovengenoemde thema’s, én met (zelf-)vertrouwen: zonder dat laatste is geen duurzame vitaliteit mogelijk. Op dit snijvlak van de persoon en diens psychologisch kapitaal enerzijds, en de condities die de organisatie schept voor optimale prestatie anderzijds, draag ik graag bij.