Definities
In deze algemene voorwaarden (hierna: de “Voorwaarden”) wordt het volgende verstaan onder:

a) Trustworks BV: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Trustworks BV
b) Opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon, personenvennootschap, rechtspersoon of andere entiteit die met Trustworks BV een Overeenkomst aangaat, dan wel onderhandelt over de totstandkoming daarvan, dan wel daartoe een offerte vraagt of jegens wie Trustworks BV enige (rechts-)handeling verricht;
c) Overeenkomst: iedere tussen de Opdrachtgever en Trustworks BV tot stand gekomen Overeenkomst betreffende de deelname van de Opdrachtgever of diens werknemers aan of de Opdracht tot het uitvoeren van (online)cursussen, -trainingen en andere vormen van opleidingen, dan wel de opdracht tot advisering, coaching en interventies in de ruimste zin van het woord, alsmede iedere (rechts)handeling ter voorbereiding en/of ter uitvoering van deze Overeenkomst, alsmede Open opleidingsprogramma’s en Incompanyprogramma’s;
d) Open programma: (online) cursussen, -trainingen en andere vormen van opleidingen waarvoor op individuele basis wordt ingeschreven;
e) Maatwerkprogramma: cursussen, trainingen, andere vormen van opleidingen en advisering die door Trustworks BV aan de Opdrachtgever worden aangeboden;
f) Diensten: alle diensten c.q. werkzaamheden die het onderwerp van de Overeenkomst vormen, waaronder maar niet beperkt tot het geven van (online)trainingsprogramma’s, maatwerk, leer- en ontwikkelingstrajecten, talent-, team- en MD trajecten, adviestrajecten over structuur en (leer)cultuur, inclusief het verstrekken van bepaald cursus en trainingsmateriaal;
g) Medewerker: iedere (rechts)persoon, al dan niet in dienst van Trustworks BV, die namens Trustworks BV met de uitvoering van de Overeenkomst c.q. het verrichten van de Diensten is belast.

Artikel 1 – Algemeen

1. Deze Voorwaarden maken deel uit van alle Overeenkomsten en zijn van toepassing op alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen van Trustworks BV en de Opdrachtgever, waaronder aanbiedingen en offertes.
2. De toepasselijkheid van voorwaarden of bedingen van de Opdrachtgever wordt door Trustworks BV uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3. Indien sprake is van een Overeenkomst gesloten met meer dan één Opdrachtgever, zullen al deze Opdrachtgevers hoofdelijk gehouden zijn tot nakoming van alle verplichtingen die op grond van de Overeenkomst op een Opdrachtgever rusten.
4. Wijzigingen van c.q. aanvullingen op deze Voorwaarden en/of de Overeenkomst zijn slechts van toepassing indien en voor zover deze door Trustworks BV schriftelijk zijn vastgelegd en gelden uitsluitend voor die betreffende Overeenkomst.
5. In afwijking van het bepaalde in de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW worden alle werkzaamheden, ongeacht of de opdracht is verleend met het oog op een bepaalde persoon, uitsluitend aanvaard en verricht door Trustworks BV en zijn de bestuurders alsmede degenen die voor de vennootschap werkzaam zijn, niet persoonlijk gebonden of aansprakelijk en eindigt de opdracht aan Trustworks BV niet door hun dood, onder curatele stelling, surséance of faillissement.
6. De Opdrachtgever met wie eenmaal op basis van de Voorwaarden een Overeenkomst werd gesloten, stemt in met toepasselijkheid van deze Voorwaarden op latere Overeenkomsten.

Artikel 2 – Offertes en totstandkoming Overeenkomsten

1. Offertes van Trustworks BV zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte anders is vermeld. Aan kennelijke verschrijvingen en/of fouten in de offerte kan de Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
2. De Overeenkomst tussen Trustworks BV en de Opdrachtgever komt slechts tot stand indien en voor zover:
a. de door Trustworks BV en de Opdrachtgever ondertekende schriftelijke bevestiging door Trustworks BV is ontvangen of Trustworks BV door middel van een e-mail de verzonden aanmelding of opdracht schriftelijk heeft aanvaard; of
b. Opdrachtgever het daartoe bestemde inschrijvings- of aanmeldingsformulier heeft ondertekend; of
c. Opdrachtgever de opdracht langs electronische weg heeft aangemeld en Trustworks BV de aanvaarding via email heeft bevestigd.
3. Indien de overeenkomst electronich tot stand komt, treft Trustworks BV passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de electronische overdracht van data en zorgt Trustworks BV voor een veilige webomgeving.
4. Na de totstandkoming van de Overeenkomst gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, alsmede (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen van Medewerkers van Trustworks BV, binden Trustworks BV slechts indien deze schriftelijk door Trustworks BV zijn bevestigd.

Artikel 3 – Uitvoering van de Overeenkomst

1. Alle werkzaamheden die door Trustworks BV worden verricht, worden uitgevoerd naar zijn beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Ten aanzien van de beoogde werkzaamheden is sprake van een inspanningsverbintenis aan de zijde van Trustworks BV, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.
2. Trustworks BV bepaalt de wijze waarop en door welke medewerk er(s) de verleende Opdracht wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij de door Opdrachtgever kenbaar gemaakte eisen zoveel mogelijk in acht. Indien in de opdrachtbevestiging (een) medewerker(s) met naam word(t)(en) genoemd, zal Trustworks BV zich inspannen om te bewerkstelligen dat de betreffende medewerker(s) gedurende de gehele looptijd van de Opdracht beschikbaar blijft (blijven) voor het verrichten van de werkzaamheden. Niettegenstaande dit voorgaande heeft Trustworks BV het recht om dergelijke medewerkers na overleg met Opdrachtgever te vervangen.
3. Trustworks BV kan eerst meer werkzaamheden verrichten en aan Opdrachtgever in rekening brengen dan waartoe de Opdracht is verstrekt, indien Opdrachtgever hiervoor vooraf toestemming heeft verleend. Indien Trustworks BV echter uit hoofde van zijn (wettelijke) zorgplicht gehouden is om meerwerk te verrichten, is hij gerechtigd dit aan Opdrachtgever in rekening te brengen, ook indien Opdrachtgever voor het verrichten van het meerwerk vooraf niet expliciet zijn toestemming heeft verleend.
4. Indien Opdrachtgever derden bij de uitvoering van de Opdracht wenst te betrekken, zal hij daartoe slechts overgaan na daarover met Trustworks BV overeenstemming te hebben bereikt, daar het op directe of indirecte wijze betrekken van een derde bij de uitvoering van de Opdracht belangrijke invloed kan hebben op de mogelijkheden van Trustworks BV om de Opdracht correct uit te voeren. Het bepaalde in de vorige volzin is van overeenkomstige toepassing op Trustworks BV.
5. Trustworks BV houdt terzake van de Opdracht een werkdossier aan met daarin kopieën van relevante stukken, dat eigendom is van Trustworks BV.
6. Alle informatie die door klanten en/of deelnemers wordt verstrekt, is
vertrouwelijk voor Trustworks BV, zijn medewerkers en docenten.

Artikel 4 – Honorarium

1. Indien na de totstandkoming van de Overeenkomst, doch voordat de Opdracht geheel is uitgevoerd, tariefbepalende factoren zoals bijvoorbeeld lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is Trustworks BV gerechtigd het eerder overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen.
2. Het honorarium van Trustworks BV is exclusief reiskosten, eventuele onkosten van medewerkers van Trustworks BV en accomodatiekosten.
3. Voor eventuele reistijd van medewerkers van Trustworks BV wordt 50% van het uurtarief in rekening gebracht.
3. Alle tarieven zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege (kunnen) worden opgelegd.

Artikel 5 – Facturering

1. Betaling door Opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden in op de factuur aangegeven valuta, door middel van overmaking ten gunste van een door Trustworks BV aan te wijzen bankrekening. Bezwaren tegen de hoogte van de ingediende facturen schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.
2. Bij overschrijding van de onder 8.1 genoemde termijn, is Opdrachtgever, na door Trustworks BV ten minste éénmaal te zijn aangemaand om binnen een redelijke termijn te betalen, van rechtswege in verzuim. In dat geval is Opdrachtgever, vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling, over het verschuldigde wettelijke rente verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat Opdrachtgever in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van Opdrachtgever. Indien Trustworks BV na de vervaldatum incassomaatregelen moet nemen is de Opdrachtgever buitengerechtelijke kosten verschuldigd.
3. Indien de financiële positie en/of het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar het oordeel van Trustworks BV daartoe aanleiding geeft, is Trustworks BV gerechtigd van Opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een doorTrustworks BV te bepalen vorm en/of een voorschot geeft. Indien Opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is Trustworks BV gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de Opdracht onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan Trustworks BV uit welke hoofde dan ook verschuldigd is, direct opeisbaar.
4. Ingeval van een gezamenlijk gegeven Opdracht zijn Opdrachtgevers voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het volledige factuurbedrag.
5. Alle terugbetalingen die moeten worden gedaan, worden binnen 30 dagen voldaan.

Artikel 6 – Overmacht

1. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van partijen onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van de verplichtingen van de ene partij jegens de andere partij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van een partij kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend: ziekte of ontoereikende beschikbaarheid van medewerkers en/of wanprestatie bij of vertraging aan de zijde van toeleverancier(s) van Trustworks BV en bij door TrustworksBV in verband met de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden dan wel hun personeel en/of maatregelen van enige overheidsinstantie, alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning.
2. Partijen behouden zich beide het recht voor jegens de andere partij om in geval van overmacht opdrachten te annuleren, te wijzigen, te verplaatsen (naar tijd en locatie), dan wel op te schorten tot de omstandigheden die de overmacht oplevert zich niet langer voordoet.
3. Ingeval vast komt te staan dat de overmacht van blijvende aard is, is ieder van partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden en zal door Trustworks BV met inachtneming van lid 4 van dit artikel het factuurbedrag worden gerestitueerd, tenzij deze ontbinding plaatsvindt nadat de opdracht op verzoek van de Opdrachtgever de is verschoven, in welk geval geen restitutie plaatsvindt.
4. Trustworks BV is gerechtigd betaling te vorderen van de werkzaamheden die bij uitvoering van de betreffende Overeenkomst zijn verricht, voordat de, tot nakoming verhinderende omstandigheid, zich aandiende.
5. De partij die meent in overmacht te verkeren, dient de andere partij daarvan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.

Artikel 7 – Annulering en wijziging Maatwerkprogramma

1. Annulering van een Maatwerkprogramma dient schriftelijk te geschieden.
2. Ingeval van annulering van een Maatwerkprogramma is de Opdrachtgever een vierde gedeelte van de overeengekomen prijs aan Trustworks BV verschuldigd, indien tussen de datum van de in lid 1 bedoelde schriftelijke kennisgeving en de voor de uitvoering van de Overeenkomst overeengekomen startdatum een periode is gelegen van meer dan één maand, de dag van de schriftelijke berichtgeving en de dag van aanvang van de uitvoering niet meegerekend.
3. Ingeval van annulering van een maatwerkprogramma binnen één maand voor de overeengekomen datum van uitvoering is de Opdrachtgever de overeengekomen prijs aan Trustworks BV:
a. geheel verschuldigd ingeval van een Overeenkomst voor zes dagen of korter;
b. voor de helft verschuldigd ingeval van een Overeenkomst van meer dan zes dagen.
4. Kosten die Trustworks BV aan derden verschuldigd is in verband met de uitvoering van de Overeenkomst worden ingeval van annulering integraal aan de Opdrachtgever in rekening gebracht.
5. Wijzigingen in de data en/of de aard en de omvang van de Overeenkomst dienen met Trustworks BV overeengekomen te worden.

Artikel 8 Annulering en wijziging van deelname aan Open programma’s

1. Annulering van Open inschrijvingen dient schriftelijk te geschieden.
2. Ingeval van annulering is de Opdrachtgever:
a. De overeengekomen prijs niet verschuldigd ingeval van annulering tot vier weken voor de overeengekomen datum van uitvoering van de Overeenkomst;
b. De volledige overeengekomen prijs verschuldigd ingeval van annulering binnen vier weken voor de overeengekomen datum van uitvoering van de Overeenkomst.
3. De Overeenkomst tot deelname aan een Open programma kan door de Opdrachtgever schriftelijk worden gewijzigd.
4. Ingeval van wijziging van de Overeenkomst is deelnemer:
a. 25% van de prijs verschuldigd ingeval van wijziging binnen vier tot twee weken voor de overeengekomen datum van uitvoering van de Overeenkomst;
b. 50% van de overeengekomen prijs verschuldigd ingeval van wijziging binnen twee weken voor de overeengekomen datum van uitvoering van de Overeenkomst.
5. Bij de toepassing van lid 2 en lid 4 van dit artikel wordt de dag van verzending van de in lid 1 en lid 3 bedoelde schriftelijke mededeling en de overeengekomen dag van uitvoering van de Overeenkomst niet meegerekend.
6. Indien de Opdrachtgever op de overeengekomen dag van uitvoering van de Overeenkomst niet verschijnt of nadien onregelmatig aanwezig is, is Trustworks BV gerechtigd dat aan te merken als een annulering van de volledige Overeenkomst.
7. De Opdrachtgever is gerechtigd ingeval van verhindering een vervanger te laten deelnemen aan de opleiding waarvoor hij zich heeft ingeschreven, tegen het overeengekomen tarief.

Artikel 9- Aansprakelijkheid

1. Trustworks BV is niet aansprakelijk voor enige tekortkoming in de nakoming van de voor haar uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen, tenzij de Opdrachtgever aantoont dat de tekortkoming te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van Trustworks BV.
2. Trustworks BV is niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte gevolgschade, daaronder begrepen schade als gevolg van bedrijfsstagnatie.
3. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade die door de medewerkers van Trustworks BV in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst wordt geleden en verplicht zich Trustworks BV te vrijwaren voor aanspraken van die medewerkers.
4. Indien en voor zover in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst sportactiviteiten of daarmee vergelijkbare activiteiten worden ontplooid dienen de deelnemers zelf te beoordelen of zij fysiek tot deelname in staat zijn. Deelname is voor eigen risico van de deelnemer.

Artikel 10 Intellectuele eigendom

1. Alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief het auteursrecht, inzake alle door Trustworks BV verstrekte en samengestelde zaken alsmede alle intellectuele eigendomsrechten welke ontstaan als gevolg van het verrichten van Diensten, berusten uitsluitend bij Trustworks BV en blijven aldaar berusten. De Opdrachtgever verkrijgt slechts die rechten die hem nadrukkelijk onder enige Overeenkomst worden toegekend.
2. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Trustworks BV zijn de Opdrachtgever en deelnemer niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van de ter beschikking gestelde zaken te openbaren, te exploiteren of, op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen.

Artikel 11 – Internetgebruik

Tijdens de uitvoering van de Opdracht zullen Opdrachtgever en Trustworks BV op verzoek van één van hen door middel van elektronische middelen met elkaar kunnen communiceren. Zowel Trustworks BV als Opdrachtgever erkennen dat aan het gebruik van elektronische middelen risico’s leven zoals – maar niet beperkt tot – vervorming, vertraging en virus. Opdrachtgever en Trustworks BV stellen hierbij vast jegens elkaar niet aansprakelijk te zullen zijn voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen tengevolge van het gebruik van elektronische middelen. Zowel Opdrachtgever als Trustworks BV zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico’s.

Artikel 12 – Vervaltermijn

Voor zover in de Overeenkomst niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welken hoofde ook jegens Trustworks BV in ieder geval na het verstrijken van één jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat Opdrachtgever deze rechten en/of bevoegdheden jegens Trustworks BV kan aanwenden.

Artikel 13 – Klachten

  1. Trustworks B.V. beschikt over een klachtenprocedure die voorziet in een beroepsmogelijkheid bij Bureau van der Kleij als onafhankelijke
    derde: www.bureauvanderkleij.nl e-mail: bureau@bureauvanderkleij.nl
  2. Een klacht wordt binnen 1 week na ontvangst schriftelijk bevestigd en wordt  binnen 6 weken afgehandeld. Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, wordt de deelnemer hiervan binnen twee weken in kennis gesteld waarbij het uitstel wordt toegelicht en een indicatie worden gegeven wanneer uitsluitsel verwacht kan worden.
  3. Het oordeel van de onafhankelijke beroepsinstantie is voor Trustworks B.V. bindend. Eventuele  consequenties worden door het instituut zonder onnodig uitstel afgehandeld.
  4. Klachten worden altijd vertrouwelijk behandeld
  5. De stukken, inclusief digitale bestanden, betreffende de klacht en de afhandeling daarvan wordn tenminste 4 jaar bewaard.

Artikel 14 – Slotbepalingen

1. De bepalingen van deze Overeenkomst, waarvan het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat zij ook na beëindiging van deze Overeenkomst van kracht blijven, zullen nadien van kracht blijven en partijen beiden blijven binden.
2. Op alle Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing.
3. Inzake alle uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen, verplichten partijen zich tot mediation. Eerst als er geen voor beide partijen bevredigende oplossing is gevonden, is de rechtbank van Amsterdam bevoegd, tenzij op grond van de wet een andere rechter dwingend rechtelijk bevoegd is.

Amsterdam, februari 2019.