Trustworks BV, gevestigd aan Top Up Fonteinkruidstraat 72

1032LW Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

https://www.trustworks.nl Top Up

Fonteinkruidstraat 72 1032LW Amsterdam

+31612150365

Pauline Voortman is de Functionaris Gegevensbescherming van Trustworks BV Hij/zij is te bereiken viapauline@trustworks.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Trustworks BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor-en achternaam
  • E-mailadres

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Trustworks BV verwerkt geen persoonsgegevens omdat op onze site geen persoonsgegevens achter gelatenkunnen worden. Ook gebruiken we geen social media plugins.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Trustworks BV verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Trustworks BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Omgoederenendienstenbijuafteleveren

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Trustworks BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvooruw gegevens worden verzameld.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Trustworks BV deelt uw persoonsgegevens niet met verschillende derden zonder uw nadrukkelijke toestemmingen alleen als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en/of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Trustworks BV gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk makenop uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeelduw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookiesdoor uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatiedie eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Trustworks BV gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via depersoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor degegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemdeorganisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar pauline@trustworks.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, destrook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Trustworks BV zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uwverzoek reageren.

Trustworks BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Trustworks BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indrukheeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onzeklantenservice of via pauline@trustworks.nl